Cookies

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky používania

I. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

1.1 Služba - online evidencia agendy objednávok a faktúr ako aj ďaľšej agendy malého podnikateľa.

1.2 Účet - zákaznícky účet na stránke www.ecargo.sk, identifikovaný prihlasovacím menom užívateľa.

1.3 Prevádzkovateľ: Web Consulting s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica 1, IČO: 46562184, DIČ: 2023437636, (Ďalej len ako prevádzkovateľ)

1.4 Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala na stránke www.ecargo.sk a využíva jej služby.


II. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie používateľov služby a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb spoločnosti a s týmto spracovaním osobných údajov vyslovuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov výslovný súhlas. Užívateľ registráciou súhlasí s uložením svojich osobných údajov pre uvedený účel a je oprávnený kedykoľvek do nich nazrieť. Prevádzkovateľ dodržuje pravidlá o ochrane údajov týkajúce sa osobných údajov užívateľa a disponuje s nimi dôverne.


III. POUŽÍVATEĽSKÁ ZMLUVA

3.1 Zmluvnými stranami používateľskej zmluvy sú prevádzkovateľ a užívateľ tak, ako je uvedené článku I. týchto VOP.


IV. PREDMET ZMLUVY

4.1 Prevádzkovateľ v rámci poskytovania služby vytvorí používateľovi podmienky na jednoduchú, rýchlu a bezpečnú tvorbu objednávok, faktúr, sledovanie úhrad ich tlač a odosielanie e­mailom v rámci predplatenej funkcionality, resp. pripraví používateľovi iné možnosti podľa aktuálnej ponuky spoločnosti sprístupnenej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.


V. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1 Užívateľ je povinný pri objednávke (registrácii) služby korektne vyplniť svoje kontaktné údaje pre účely fakturácie služieb a komunikáciu s prevádzkovateľom. Užívateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje vždy aktuálne.

5.2 Každý používateľský účet je viazaný na jedno unikátne daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo (IČO). V prípade, že sa už registrovaný používateľ opätovne registruje popri existencii jeho uživateľského účtu, a to i opakovane, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné používateľské účty.


VI. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

6.1 Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.

6.2 Za porušenie povinnosti prevádzkovateľa z bodu 6.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov ako (napr. výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá, prerušenie dodávky el. energie a pod.) alebo prerušenie dostupnosti z dôvodu systémových zásahov zo strany prevádzkovateľa (napr. upgrade služby na novú verziu a pod.).

6.3 Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať užívateľa.


VII. CENA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Aktuálna cena za poskytnutie služby je uvedená v cenníku.

7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu. O tejto zmene bude minimálne 30 dní vopred informovať všetkých užívateľov služby. V prípade, že dôjde k zmene cenníka služieb, spoločnosť je povinná rešpektovať v rámci konkrétneho právneho vzťahu s používateľom cenu, ktorá bola za daný balík služieb určená v cenníku platnom v dobe vzniku právneho vzťahu a to po dobu vopred predplateného obdobia.

7.3 Platba je vždy uhrádzaná vopred vo forme predplatného a je nevratná.

7.4 Prevádzkovateľ má právo odoprieť využívanie služby užívateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa platného cenníka.

7.5 Prevádzkovateľ umožňuje využívať službu zdarma prvých 15 dní od registrácie za účelom vyskúšania služby. Vyskúšaním služby nevzniká užívateľovi žiaden záväzok uhradiť poplatky, ak sa službu rozhodne nevyužívať po uplynutí lehoty 15 dní.

V platnosti od 01.12.2013 | Skrátená a zjednodušená verzia obchodných podmienok.

Prečítaje si úplné znenie obchodných podmienok (PDF).