Cookies

Benefity

Personalizácia objednávky


Do objednávky na prepravu si môžete pridať vlastné logo spoločnosti, pečiatku s podpisom, prípadné ISO certifikáty. Okrem toho si môžete doplniť aj rôzne podmienky prepravy.

Jazykové verzie


Objednávky si môžete vytlačiť v troch jazykových verziách a to v slovenčine, angličtine, nemčine.

Adresár klientov


eCargo.sk si pamätá všetky firmy, ktoré ste už použili a automaticky ich ukladá. V prípade, že ste už takýto záznam v minulosti použili, automaticky ho za vás doplní.

Vlastné číselné rady


Každá objednávka má svoj číselný rad podľa vašej definície. O číslovanie objednávok sa tak eCargo.sk postará za vás.

Nakládky/vykládky


Jednoduchá evidencia nakládok a vykládok. Ku každému záznamu je možné doplniť všetky potrebné údaje.

Odosielanie objednávok


Objednávky si môžete priamo vytlačiť alebo odoslať prostredníctvom e-mailu priamo z programu.

Prehľady


eCargo.sk ponúka množstvo prehľadov a štatistík ako napríklad vyhodnotenie špedičného, fakturačného a reálneho zisku, odmenu špeditéra na základe percentuálneho podielu a množstvo iných prehľadov.

Číslovanie faktúr


Každá faktúra ma svoj číselný rad podľa vašej definície. O číslovanie faktúr sa tak eCargo.sk postará za vás.

Generovanie faktúr


Na základe zaevidovanej objednávky na prepravu môžete automaticky vygenerovať odoslanú alebo prijatú faktúru z už evidovaných údajov v objednávke na prepravu bez ďalšieho ručného typovania údajov.

Zálohové faktúry


Zálohová faktúra (predfaktúra) nie je daňovým ani účtovným dokladom. V zásade predstavuje doklad, resp. dokument, ktorým sa dodávateľ chráni pred rizikom neplatenia za služby či tovary zo strany odberateľa.

Informácie o fakturácii


Každá objednávka získa prehľadný príznak toho, či k nej už bola vystavená odoslaná alebo prijatá faktúra.

Legislatíva


Automatické doplnenie správnej sadzby DPH a paragrafu podľa platnej legislatívy pri generovaní faktúry.

Prepojenia dokumentov


Prepojenie vystavenej a prijatej faktúry s objednávkou na prepravu.

Odosielanie faktúr


Objednávky si môžete priamo vytlačiť alebo odoslať prostredníctvom emailu priamo z programu.

Sledovanie úhrad


Ku každej jednej faktúre, či už odoslanej alebo prijatej, umožňuje aplikácia jednoducho a rýchlo zaevidovať úhradu.

Jednoduché evidovanie úhrad


Úhradu je možné zaevidovať viacerými spôsobmi. Jedným zo spôsobov je zaevidovanie úhrady v okne vystavenej alebo prijatej faktúry.

Plná alebo čiastočná úhrada


Úhradu je možné zaevidovať ako kompletnú, na celú fakturovanú sumu, alebo ako čiastočnú, len na jej časť.

Upomienky


eCargo.sk Vás automaticky upozorní na nezaplatené faktúry po splatnosti. Následne vám ponúkne možnosť vygenerovania a zaslania upomienky.

Pokus o zmier


Ako ďalší krok po upomienke nasleduje zaslanie pokusu o zmier. Zmier je vo všeobecnosti spôsob vyriešenia problému dohodou medzi obchodnými partnermi.

Modul odosielania SMS


Umožňuje odosielanie SMS správ priamo z aplikácie eCargo.sk. SMS správy môžu obsahovať ľubovoľný text, dispozície pre vodiča vygenerované priamo z objednávky na prepravu alebo poslúžia ako notifikačné SMS pre Vášho obchodného partnera o odoslaní objednávky, faktúry alebo upomienky.

Export faktúr do účtovníctva


eCargo.sk podporuje export veľkého množstva dát do najpoužívanejších účtovných programov. Vášho účtovníka tak potešíte, ak už viac nebude musieť ručne prepisovať doklady do svojho účtovného programu a zároveň tak znížite možnú chybovosť pri manuálnom prepisovaní dokladov.

Cenové ponuky


Rýchle a prehľadné cenové ponuky, ktoré predávajú. Naše cenové ponuky sú na úrovni, obsahujú logo firmy, pečiatku s podpisom a nesú sa v rovnakom, modernom šate ako všetky ostatné dokumenty.

Obrazová dokumentácia


Umožnuje k firmám, objednávkam alebo faktúram archivovať naskenované dokumety ako napríklad: CRM, prijaté faktúry od dopravcov, reklamácie, poistky... Tieto dokumenty tak budú archivované a prepojené s príslušným dokumentom v systéme.

QR platby - PAY by square


Všetky údaje potrebné na vytvorenie platobného príkazu sú obsiahnuté v PAY by square kóde zobrazenom na faktúre. Klienti už nemusia prepisovať platobné údaje z faktúry, postačí ak platobný QR kód načítajú pomocou mobilnej aplikácie svojej banky.

Komunikácia


Už žiadne lokálne databázy alebo dáta v Exceli. Každá informácia o zákazníkovi je starostlivo uchovaná v systéme, kde je vždy k dispozícii pre každého užívateľa, ktorý ju bude potrebovať.

Viac používateľov


Vytvorte pre každého z vašich kolegov individuálny prístup a pridajte mu prístupové práva. Všetci užívatelia tak môžu pracovať súčasne a všetky dokumety tak budú označené menom konkrétneho používateľa.

Automatické párovanie platieb


Párovanie spracuje emailové notifikácie. Banka zasiela emailové notifikácie o vašich obratoch na účte priamo do aplikácie eCargo.sk, aby ich tá mohla automaticky spárovať s faktúrami resp. s nákladmi a označila ich za uhradené.

Hromadné úhrady SEPA


Vyexportujte si všetky neuhradené faktúry priamo z eCargo.sk a jednoducho ich preneste do vášho internetbankingu prostredníctvom SEPA štandardu. Žiadne ručné prepisovanie súm, čísiel účtov, variabilných symbolov.

Export faktúr do účtovníctva


eCargo.sk podporuje export veľkého množstva dát do najpoužívanejších účtovných programov.