Cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1.časť

Pre potreby týchto Zásad ochrany osobných údajov sa rozumejú:

prevádzkovateľ: Web Consulting, s. r. o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: info@webconsulting.sk

používateľ: zákazník, ktorému spoločnosť poskytuje službu webovú aplikáciu eCargo.sk

Spoločnosť vyvíja a poskytuje podnikateľom do užívania webovú aplikáciu, ktorá slúži na spravovanie a vystavovanie potrebných dokladov pri podnikateľskej činnosti v špedícii. Aplikácia je po prihlásení prístupná prostredníctvom webového rozhrania na adrese www.ecargo.sk, (ďalej len „aplikácia“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť či doplniť. O každej takej zmene Vás e-mailom informujeme najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien. Ak nebudete so zmenou súhlasiť, máte právo bez akejkoľvek sankcie vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb.

Tieto Zásady popisujú, ako nakladáme s osobnými údajmi fyzických osôb, pričom dodržujeme Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, známe taktiež ako GDPR (ďalej budeme používať skratku „GDPR“).

2.časť

Kliknutím na overovací link prijatý pri registrácii začíname spracúvať Vaše osobné údaje. Sme prevádzkovateľom osobných údajov. Prehliadaním webových stránok môže taktiež dochádzať k zhromažďovaniu osobných údajov. Vždy spracúvame výhradne osobné údaje získané od vás, používateľov, alebo z verejne dostupných databáz (napr. obchodný register, živnostenský register).

Spracúvame tieto osobné údaje v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR:

meno a priezvisko, adresa bydliska / sídlo firmy, adresa elektronickej pošty (e-mail), číslo bankového účtu, telefónne číslo, IČO, DIČ a IČ DPH, IP adresy zariadení, z ktorých prebehlo prihlásenie do aplikácie, vyobrazenie vášho vlastnoručného podpisu a loga, ak si želáte ho na faktúrach uvádzať.

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame s cieľom:

plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorým sa rozumie poskytovanie služieb sprístupnením aplikácie, informovanie o plánovaných odstávkach technickej údržby softvéru a hardvéru, vybavovanie vašich otázok prostredníctvom zákazníckej podpory a informovanie o zmenách v aplikácii alebo v jej používaní

ochrany serverov pred útokmi a používateľských účtov pred zneužitím tretími stranami, čo je náš i váš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

aby sme vás mohli, v rámci nášho oprávneného záujmu , informovať, čo je v aplikácii eCargo.sk nové, aké zlepšenia a novinky plánujeme, aké vyvíjame súvisiace produkty, aby ste mali vždy aktuálny a presný prehľad dostupných produktov a služieb súvisiacich s vaším účtovníctvom, v zmysle recitálu 47 GDPR

Osobné údaje podľa tohto odseku spracúvame po dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb, t. j. po dobu trvania používateľského účtu

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú sprostredkovatelia, ktorých činnosť je v súlade s európskymi štandardmi ochrany osobných údajov, pričom spracúvanie osobných údajov tretími stranami je upravené ich vlastnými podmienkami poskytovania služieb. Súhlasíte, že im môžeme postúpiť Vaše osobné údaje na naplnenie vyššie uvedených účelov:

Služby štatistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

3.časť

Vaše údaje, ktoré sme uviedli vyššie, môžeme ďalej spracúvať taktiež vtedy, ak nám dáte na to dobrovoľný a informovaný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Používanie aplikácie nie je nikdy viazané na poskytnutie súhlasu.

Súhlas bude mať v takom prípade najčastejšie formu e-mailu alebo nám ho udelíte aktívnym krokom vyžadovaným v e-maile.

Súhlas nám môžete udeliť na rôzne účely spoločne alebo jednotlivo:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku môžete kedykoľvek odvolať vo svojom registračnom emaily alebo zaslaním požiadavky na adresu info@ecargo.sk.

Odhlásenie z odberu vždy považujeme za odvolanie súhlasu v zmysle čl. 7 ods. 3 GDPR alebo za podanie námietky podľa čl. 21 GDPR v prípade e-mailov, ktorými Vás informujeme o súvisiacich službách a produktoch.

Súhlas udelený v súlade s vyššie uvedenými odsekmi platí taktiež pre spoločnosťou poverených sprostredkovateľov.

4.časť

Používateľ so spoločnosťou vždy uzatvára taktiež bezodplatnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov,ktorej obsah je určený nasledujúcimi ustanoveniami, v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR.

Používatelia dopĺňajú do aplikácie eCargo.sk tieto osobné údaje v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR o svojich odberateľoch:

meno a priezvisko odberateľa, fakturačná adresa odberateľa, IČO, DIČ a IČ DPH odberateľa, štát, e-mailovú adresu, kontaktnú osobu vrátane telefónneho kontaktu, predmet plnenia a cenu

Používateľ je voči svojim odberateľom v postavení prevádzkovateľa údajov. eCargo.sk zaisťuje rozhranie na vystavenie rôznych dokladov a zaisťuje uloženie na servery tretích strán. Tieto činnosti nie sú považované za spracúvanie osobných údajov v súlade s platnou legislatívou. Napriek tomu sa spoločnosť klasifikuje ako sprostredkovateľ s nasledujúcimi atribútmi.

Spoločnosť sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výhradne s cieľom uloženia a zaistenia prenosu údajov na úložisko a na základe pokynov používateľa.

Spoločnosť zaistí funkčnosť a chod aplikácie, zaväzuje sa k jej pravidelnej údržbe a k jej sprístupneniu používateľovi.

Spoločnosťou vykonávaná údržba a servis aplikácie majú čisto náhodný charakter, ktorý spočíva v nutnosti opravy chýb a údržby systémov.

Používateľ súhlasí s využitím ďalších sprostredkovateľov, ktorých spracúvanie spočíva v uchovaní údajov na cloudových serveroch, a osôb samostatne zárobkovo činných, ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie alebo zaistenie funkčnosti aplikácie. Žiaden ďalší sprostredkovateľ nebude do spracúvania zapojený bez súhlasu používateľa či bez uzavretia zmluvy, ktorá čiastočného sprostredkovateľa zaväzuje k značne podobným povinnostiam v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ku ktorým je viazaná spoločnosť.

V prípade, že spoločnosť bude mať v úmysle zapojiť do spracúvania ďalšieho sprostredkovateľa, je spoločnosť povinná informovať používateľa. Všetky pokyny pre ďalších sprostredkovateľov budú v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spoločnosť bude vždy zachovávať vhodný výber sprostredkovateľov.

Spoločnosť sa zaväzuje zaistiť, aby ďalší sprostredkovatelia alebo osoby zúčastnené spracúvania z poverenia spoločnosti, vždy spĺňali vysoký štandard dôvery, a to predovšetkým uzavretím dohody o mlčanlivosti.

Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť osobné údaje v súlade s čl. 32 GDPR. Strany prehlasujú, že ku dňu uzavretia zmluvy spoločnosť prijala technické opatrenia zaisťujúce zabezpečenie osobných údajov šifrovaním prenosu dát na servery pomocou HTTPS protokolu.

Používateľ berie na vedomie, že má plnú kontrolu a zodpovednosť za údaje, ktoré vnáša do aplikácie. Požiadavka správnosti, primeranosti, časovej obmedzenosti a minimalizácie uchovávaných údajov musí byť naplnená používateľom. V prípade, že používateľ zrealizuje výmaz údajov, sú tieto vymazané.

Strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť v prípade podozrenia zo zneužitia osobných údajov dotknutých osôb. Strany vynaložia maximálne úsilie a prijmú také opatrenia, aby sa zabránilo vzniku rizika zneužitia osobných údajov.

Skončením účinnosti tejto zmluvy, t. j. zánikom používateľského účtu, dôjde do 7 dní k likvidácii všetkých vložených údajov. Spoločnosť ani poverení sprostredkovatelia používateľovi nezodpovedajú za škodu vzniknutú stratou dát vložených do aplikácie, po 7 dňoch od zániku používateľského účtu.

Súčasťou tejto zmluvy sú taktiež ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov, ktoré nasledujú.

5.časť

Nasledujúce ustanovenia sa uplatnia pre spracovanie osobných údajov aplikáciou eCargo.sk z pozície prevádzkovateľa aj sprostredkovateľa a sú súčasťou zmluvy o spracúvaní osobných údajov

Nespracúvame osobné údaje detí ani osobitné kategórie osobných údajov, tzv. citlivé osobné údaje, v zmysle čl. 9 GDPR.

Sprostredkovatelia, ktorých poveríme spracúvaním, musia spĺňať vysoký štandard ochrany a budú vždy nakladať s údajmi v medziach týchto zásad.

Prostredníctvom webových stránok môžeme zhromažďovať a využívať technické údaje a súvisiace informácie, okrem iných vrátane technických informácií o zariadení používateľa, systéme a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach, ktoré sú pravidelne zbierané s cieľom uľahčiť poskytovanie aktualizácií softvéru, podpory produktov a ďalších služieb súvisiacich s aplikáciou. Tieto informácie môžeme využívať, kým sú v podobe, ktorá používateľa osobne neidentifikuje, na vylepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb či technológií, a to iba po nevyhnutne dlhú dobu.

Po ukončení poskytovania služieb alebo zániku dôvodu na spracúvanie údajov osobné údaje zlikvidujeme.

Vždy vynaložíme maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov inými osobami, napriek tomu nezodpovedáme používateľovi ani iným dotknutým osobám za škodu spôsobenú neoprávneným spracovaním osobných údajov treťou osobou.

V prípade, že sa dozvieme o bezpečnostnom riziku spojenom s osobnými údajmi, bez zbytočného odkladu vás upozorníme.

Zaväzujeme sa, že v prípade vzniku škody v súvislosti s únikom osobných údajov, či inej skutočnosti, ktorá vedie k vzniku škody, poskytneme používateľovi súčinnosť a právnu asistenciu pri vymáhaní náhrady od zodpovedných sprostredkovateľov. Sama spoločnosť však nenesie zodpovednosť za pochybenie ňou poverených sprostredkovateľov.

Prostredníctvom našich webových stránok môžu  byť na vaše zariadenia ukladané cookies

Potvrdzujete nám, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, presné a že sa vzťahujú výhradne na vašu osobu, alebo že ste uviedli údaje, ktorých použitím nedošlo k zásahu do práv tretích osôb. Vždy nás informujte o zmenách v osobných údajoch, aby boli spracúvané iba aktuálne a úplné údaje, a to na našu žiadosť alebo i bez žiadosti. Ak Vás o to požiadame, vždy nám poskytnite aktuálne a pravdivé údaje.

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom. Anonymizované osobné údaje môžu byť spracúvané taktiež automatizovane. Dotknuté osoby nebudú predmetom individuálneho automatizovaného rozhodnutia v zmysle čl. 22 GDPR.

6.časť

Ak sa budete domnievať, že vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, nás môžete kontaktovať na: info@webconsulting.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ( www.dataprotection.gov.sk/uoou ).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018.